FAQs

Examples of the terminology used in spheronization and marumerization

Spheronization, marumerization, pelletization and micropelletization all mean the same thing. The manufacture of products in small spheres (spheroids) for use in pharmaceutical (pharma) and catalyst industries. Within each batch the spheroids are of regular shape and size and are quite dense. The products produced by these processes can be called spheroids, spheres, micro-spheres, pellets, micro-pellets or pharmaceutical or catalyst pellets. All these terms refer to the same thing. The size range is normally from about 0.8 mm to about 1.5 mm in diameter although smaller and larger are possible they are less common. Granulation normally refers to the manufacture of irregularly shaped particles with a large size range included within the batch. Granulated materials are generally less dense.

Would You Like More Info on Spheronization? Take a Look at The Guide to  Spheronization Here


Nota relativa alla terminologia:-

Sferonizzazione, marumerization, pellettizazione e micropellettizazione significano tutti la stessa cosa. Produzione di piccole sfere (sferoidi) per utilizzo nell'industria farmaceutica e nelle industrie collegate. In ogni lotto gli sferoidi sono di uguale forma e misura. I prodotti di questo processo possono essere chiamati sferoidi, sfere, microsfere, pellet, micro-pellet o pellet farmaceutici. Tutti questi termini fanno riferimento alla stessa cosa. La gamma di misura va normalmente da 0.8 mm a 1.5 mm circa di diametro, sebbene siano possibili misure più piccole e più grandi, anche se sono meno comuni.
La granulazione normalmente fa riferimento alla produzione di particelle dalla forma irregolare con una gamma di misura più grande inclusa nel lotto. I granulate sono generalmente meno densi. 


Una nota sobre terminología:-

Esferonización, marumerización, peletización y micropelletization todos estos términos significan lo mismo. La fabricación de productos en pequeñas esferas (esferoides) para uso en productos farmacéuticos (Pharma) y las industrias relacionadas. Dentro de cada lote, los esferoides son de forma regular y tamaño y son bastante denso. Los productos producidos por estos procedimientos pueden ser llamados esferoides, esferas, microesferas, gránulos, gránulos micro-o gránulos farmacéuticos. Todos estos términos se refieren a la misma cosa. El rango de tamaño es normalmente de aproximadamente 0,8 mm a aproximadamente 1,5 mm de diámetro, aunque más pequeños y más grandes son posibles pero son menos comunes. Granulación se refiere normalmente a la fabricación de partículas de forma irregular con un intervalo de tamaño grande incluido dentro del lote. Materiales granulados son generalmente menos denso.


용어 설명:-

Spheronization, marumerization, pelletization and micropelletization의 의미는 같은뜻임. 제약 및 관련 산업에서의 다양한 모양과 사이즈, 밀도등을 가지는 소형구형과립제품들을 의미. 이러한 공정에의해 생산된 제품들을 Spheroid, Spheres, microshperes, pellets, micro-pellets or pharmaceutical pellets라고 명칭.
0.8mm에서 약 1.5mm사이즈정도가 일반적이며, 그보다 작거나 큰 사이즈들은 예외의 경우들임. 일반과립의경우는 불특정 모양을 가지며 밀도역시 낮음. 


关于术语的注释:-

抛圆,球形造粒,制丸和微制丸是同一意思。小球体的产品制造用于制药及相关工业。每一批球状体都是合格的形状,尺寸稠密。经由此技术生产出的产品称作球状体,球体,微球体,丸,微丸和制药丸。这些术语都是同一意思。尺寸范围通常是大约为直径0.8mm 到1.5mm,尽管在个别情况尺寸范围有可能稍大。制粒通常是指同一批次内大尺寸范围不规则形状颗粒的生产。成颗粒的材料通常浓密度较低。


Указания по терминологии:-

Такие термины как сферонизация, марумеризация, гранулирование и микрограниулирование означают одно и тоже. Производитель продукции в малых областях (сфероиды) для использования в фармацевтической (фарма) и других промышленностях. Из каждой партии выходят достаточно плотные сфероиды правильной формы и размера. Продукция, изготавливаемая по такой технологии, может называться следующим образом: сфероиды, сферы, микросферы, пеллеты, микро-пеллеты или фармацевтические пеллеты. Размер данной продукции обычно составляет от 0.8 мм до 1.5 мм в диаметре, но также возможны как меньшие, так и больше размеры, в тоже время они не так характерны. Под грануляцией обычно следует понимать производство частиц неправильной формы с большим диапазоном. Гранулированный материал обычно менее плотный. 


Bilješka o terminologiji:-

Pojmovi sferonizacija, marumerizacija, peletizacija i mikro peletizacija, odnose se na isto. Proizvodnja produkata u malim kuglicama/tabletama ( sferoidi ) koji se koriste u farmaceutskoj i sličnim industrijama. Sa svakom šaržom, sferoidi su istog oblika, veličine i gustoće. Proizvodi koji se dobijaju takvim postupkom mogu se nazivati sferoidi, sfere, mikro-sfere, kuglice, mikro kuglice ili farmaceutske kuglice. Svi ti pojmovi odnose se na isto. Raspon veličina je obično od 0,8 mm do oko 1,5 mm dia. mada su i veći i manji oblici mogući, ali se rjeđe pojavljuju.
Granulacija se normalno odnosi na proizvodnju čestica nepravilnih oblika sa velikom distribucijom veličina čestica unutar iste šarže. Granuliran material je obično manje gustoće. 


Beleška o terminologiji:-

Pojmovi sferonizacija, marumerizacija, peletizacija i mikro peletizacija, odnose se na isto. Proizvodnja produkata u malim kuglicama/tabletama ( sferoidi ) koji se koriste u farmaceutskoj i sličnim industrijama. Sa svakom šaržom, sferoidi su istog oblika, veličine i gustine. Proizvodi koji se dobijaju takvim postupkom mogu se nazivati sferoidi, sfere, mikro-sfere, kuglice, mikro kuglice ili farmaceutske kuglice. Svi ti pojmovi odnose se na isto. Raspon veličina je obično od 0,8 mm do oko 1,5 mm dia. mada su i veći i manji oblici mogući, ali se ređe pojavljuju. 
Granulacija se normalno odnosi na proizvodnju čestica nepravilnih oblika sa velikom distribucijom veličina čestica unutar iste šarže. Granuliran material je obično manje gustine.


Chú ý về thuật ngữ:-

Các thuật ngữ Spheronization, marumerization, pelletization and micropelletization có ý nghĩa giống nhau. Sản phẩm thu được có dạng hình cầu nhỏ và được sử dụng trong công nghệ dược và các ngành liên quan. Trong một mẻ sản xuất các hạt tạo thành có sự đồng đều vể chất lượng, mật độ và hình dang cao. Các sản phẩm được tạo ra từ các quá trình này có thể được gọi là spheroids, spheres, micro-spheres, pellets, micro-pellets or pharmaceutical pellets và có thuật ngữ giống nhau. Khoảng kích thước các hạt cầu phần lớn từ 0.8 mm tới 1.5 mm hay nhỏ hơn hoặc lớn hơn nhưng ít thông dụng. Quá trình tạo hạt thông thường tạo ra các hạt có hình dạng không đều với nhiều hạt có kích thước lớn bên trong mẻ. Vật liêu dạng nhỏ thường ít dày đặc. 


Vysvetlenie terminológie:-

Sféronizáciou, marumerizáciou, peletizáciou a mikropeletizáciou označujeme rovnaký proces – spracovanie produktu do formy malých guličiek (sféroidov) pre využitie vo farmaceutickom priemysle a príbuzných odvetviach. V rámci každej várky majú sféroidy pravidelný tvar, veľkosť a vysokú hustotu. Konečné produkty, spracované týmito procesmi, sa označujú ako sféroidy, guličky, mikroguličky, pelety, mikropelety alebo farmaceutické pelety. Všetky uvedené pomenovania označujú rovnaký produkt. Rozsah priemerov výsledného produktu sa spravidla pohybuje od 0.8 mm do približne 1.5 mm, hoci v ojedinelých prípadoch môžu byť priemery aj menšie alebo väčšie. Výsledkom procesu granulácie sú väčšinou častice nepravidelného tvaru, s veľkým rozsahom priemerov v rámci jednej várky Výsledný granulovaný materiál má spravidla nižšiu hustotu. 


Terminologia:-

Esferonização, peletização e micropeletetização significam a mesma coisa. Fabricação de esferas para utilização em produtos farmacêuticos e nas indústrias relacionadas. No mesmo lote de fabricação encontra-se pellets com formatos e dimensões regulares e eles são bastante densos. Os produtos produzidos por estes processos podem ser chamados de pellets, esferas, micro-esferas, ou grânulos farmacêuticos. Todos estes termos referem-se ao mesmo produto final.O tamanho dos pellets varia entre 0,8 mm e 1,5 mm de diâmetro, embora seja possível obter diâmetros menores ou maiores que estes, mas que não são tão comuns. Granulação refere-se normalmente à fabricação de partículas com formas irregulares, com grandes variações de tamanho no mesmo lote. Granulados são geralmente menos densos. 


Terminoloji:-

Spheronization, marumerization, pelletization ve micropelletization aynı anlamdadır ve İlaç kullanımı (ilaç) ve ilgili endüstriler için küçük küreler imalatı (sferoidler) anlamına gelir. Her parti içinde sferoidler normal şekil ve büyüklükte ve oldukça yoğundur. Bu işlemler tarafından üretilen ürünler sferoidler, küre, mikro-küreler, pelet, mikro-granül veya ilaç granül adıyla anılabilir ve tüm bu terimler aynı anlamdadır. Boyut aralığı çapı normalde 0,8mm ile 1,5mm arasındadır, yaygın olmamasıyla birlikte çaplar daha büyük veya küçük de olabilir. Granülasyon normalde yığın içinde yer alan geniş bir boyut aralığı ile düzensiz şekilli parçacıkların üretimi anlamına gelir. Granül malzemeler genelde daha az yoğunlukludur. 


Nota berkaitan terminologi:-

Spheronization, marumerization, pelletization dan micropelletization merujuk kepada perkara yang sama. Pengilangan produk sfera kecil (spheroids) untuk kegunaan dalam bidang farmaseutikal (farma) dan industri yang berkaitan. Dalam setiap kelompok spheroids, bentuknya biasa dan saiznya agak padat. Produk yang dihasilkan oleh proses ini dipanggil spheroids, sfera, mikro sfera, pelet, mikro-pelet atau pelet farmaseutikal. Semua istilah ini merujuk kepada perkara yang sama. Pelbagai saiz biasanya beranggaran dari 0.8 mm ke 1.5 mm diameter kemungkinan wujud juga saiznya lebih kecil atau lebih besar. Granulasi biasanya merujuk kepada pembuatan zarah berbentuk tidak sekata dengan pelbagai saiz yang besar wujud dalam kumpulan. Bahan-bahan granul adalah umumnya kurang tumpat.


Uwaga na temat terminologii:-

Sferonizacja, marumerizacia, peletyzowanie i mikropeletyzowanie – wszystkie te określenia oznaczają jeden proces. Jest to produkcja wyrobów w małych kulkach (sferach) do stosowania w przemyśle farmaceutycznym i pokrewnych. W każdej partii sferoidy mają regularny kształt i rozmiar i są bardzo gęste. Produkty wytwarzane w tych procesach mobą być nazwane peletkami, mikropeletkami, kulkami, mikro-kulkami, peletkami farmaceutycznymi. Wszystkie te określenia odnoszą się do tej samej rzeczy. Zakres wielkości zwykle jest w przedziale średnicy od około 0,8mm do około 1,5mm, chociaż mniejsze i większe są możliwe, ale bardzo rzadko. Granulacja zazwyczaj odnosi się do wytwarzania cząstek o nieregularnych kształtach, z dużym zakresem wielkości w serii. Granulowany materiał jest zazwyczaj mniejszej gęstości.


Indicații despre terminologie:-

Sferonizarea, marumerizarea, peletizarea și micropeletizarea, toate definesc același lucru. Producerea de microsfere (sferoide) pentru utilizarea lor în industria farmaceutică și conexă. In fiecare lot sferoidele au o formă regulată și aproximativ densă. Produsele rezultate prin acest proces pot fi numite sferoide, sfere, micro-sfere, peleți, micro-peleți sau peleți farmaceutici. Toți acești termeni se referă la același lucru. Mărimea lor este, în mod normal, între 0.8mm până la 1.5 mm în diametru, dar sunt posibile și mărimi mai mici sau mai mari.
Granularea se referă în mod normal la realizarea de produse (particule) cu formă neregulată cu mărimi diferite pentru același lot. Materialele granulate sunt în general mai puțin dense. 


Notes sur la terminologie:-

Sphéronisation, marumérisation, granulation, microgranulation signifient tous la même chose. La production de produits en petites sphères (sphéroides) pour une utilisation pharmaceutique (pharma) et industries assimilées. Dans chaque lot, les sphéroides ont une forme et taille régulière et sont assez dense. Les produits fabriqués par ce procédé peuvent être appelés sphéroides, sphères, granulés, microgranules ou granulés pharmaceutiques. Tous ces termes se réfèrent à la même chose. Les tailles sont normalement entre 0.8 à 1.5mm en diamètre bien que des tailles plus grandes ou plus petites sont possibles mais sont moins courant. La granulation est normalement la fabrication de particules de formes plus larges inclus dans le lot. Les matières granulées sont généralement moins denses. 


Poznámky k terminologii:-

Spheronization, marumerization, peletování a micropelletization všechny znamenají totéž. Výroba výrobků v malých oblastech (sféroidy) pro použití ve farmacii (pharma) a souvisejících odvětvích. V každé partii sféroidy jsou pravidelného tvaru a velikosti a jsou poměrně husté. Tyto výrobky vyrobené tímto procesem mohou být nazývány Spheroids, koule, mikro-koule, pelety, mikro-granule či farmaceutické pelety. Všechny tyto termíny odkazují na stejnou věc. Velikost rozsahu je obvykle od asi 0,8 mm do asi 1,5 mm v průměru, ale menší i větší jsou možné, I když jsou méně časté. Granulace se normálně odkazuje na výrobu nepravidelných tvarovaných částic s velkým rozmezí velikosti,, které spadají do dávky. Granulované materiály jsou všeobecně méně husté. Napište nám na adresu czech@caleva.com s údaji o vašem vytlačování a spheronizaci nebo farmaceutické požadavky na vývoj. Můžete nám napsat ve vašem vlastním jazyce, pokud si budete přát. 


ملاحظة حول المصطلحات:-

التكوير والتكوير الميكروي هو تصنيع المنتوجات على شكل حبيبات كروية صغيرة لاستخدامها في الصناعات الدوائية والصناعات المشابهة. تكون الكرات ضمن كل دفعة ذات شكل وحجم منتظمين وتتسم بشيء من الكثافة. يمكن تسمية المنتجات التي تنتج عن هذه العملية بالحبيبات الكروية أو الحبيبات الكروية الميكروية. كل هذه المصطلحات تشير إلى الشيء نفسه. يتراوح القطر بالعادة بين 0.8 ملميتر إلى 1.5 مليمتر، ومع أن أحجاماً أصغر أو أكبر متوفرة إلا أنها أقل انتشاراً. يشير مصطلح تشكيل الحبيبات إلى عملية تصنيع جسيمات ذات أشكال غير منتظمة وأحجام متنوعة بشكل كبير ضمن الدفعة الواحدة. تكون المواد المصنعة على شكل حبيبات غير منتظمة بالعادة قليلة الكثافة.


Забележка относно технологията:-

Сферонизация, марумеризация, пелетизация и микропелетизация означават едно и също нещо. Производството на продукти в малки сфери (цилиндри) за използване във фармацевтичната и свързани промишлености. Във всяка партида сфероидите са с редовен размер и форма и да доста плътни. Продуктите, произведени от тези процеси, могат да се нарича сфероиди, сфери, микро-сфери, пелети, микро-пелети или фармацефтични пелети. Всички тези термини се отнасят за едно и също нещо. Диапазонът на размера обикновено е от 0.8 mm до около 1.5 mm в диаметър, въпреки че са възможни и по-малки и по-големи размери, но те са по-рядко използвани. Гранулация обикновено се отнася до производството на неравномерно оразмерени частици с голям диапазон на размера, включен в партидата. Гранулираните материали като цяло са по-малко плътни.


Διευκρινήσεις σχετικά με την ορολογία:-

Spheronization, marumerization, pelletization και micropelletization όλα σημαίνουν πρακτικά το ίδιο πράγμα. Η παρασκευή των προϊόντων σε μικρές σφαίρες (spheroids) για χρήση σε φαρμακευτικές (pharma) και σχετικές βιομηχανίες. Μέσα σε κάθε παρτίδα τα spheroids έχουν κανονικό σχήμα και μέγεθος και είναι αρκετά πυκνά. Τα προϊόντα που παράγονται με αυτές τις μεθόδους μπορούν να ονομαστούν spheroids, σφαιρίδια, μικρο-σφαίρες, pellets, micro-pellets ή φαρμακευτικά pellets. Όλοι αυτοί οι όροι αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. Το εύρος μεγέθους είναι συνήθως από περίπου 0,8 mm έως περίπου 1,5 mm σε διάμετρο, μικρότερα και μεγαλύτερα μεγέθη είναι εφικτά αλλά λιγότερο κοινά. H κοκκοποίηση (granulation) αναφέρεται συνήθως στην κατασκευή σωματιδίων ακανόνιστου σχήματος, με ένα μεγάλο εύρος μεγέθους στην ίδια παρτίδα. Τα κοκκώδη υλικά είναι γενικά λιγότερο πυκνά.

Back to list

Downloads

Not found what you are looking for?