Back

Caleva visit to ProPack Vietnam

Nguyen Hung Distributor of Caleva equipment in Vietnam at the Mettler Toledo stand at Propack Vietnam

Nguyen Hung, Sales Manager of ATI JSC, is the representative for Caleva in Vietnam. He visited PropPack Vietnam with Dr Steve Robinson - MD of Caleva Process Solutions who design and manufacture extruders and spheronizers for the development and manufacture of pharmaceutical pellets. No other manufacturers of equipment for making pellet were present at the exhibition.

If you are in Vietnam and interested in the laboratory development or the production of solid dose oral drugs in pellet form then Caleva are fully represented in Vietnam by ATI


Looking for Marumerizers in Vietnam this is a good place to start

 Tham dýò triêÒn laÞm propack 2013 taòi TPHCM Viêòt Nam
NguyêÞn Nhý Hýng, sales manager, công ty côÒ phâÌn vâòt tý vaÌ thiêìt biò ATI coì truò sõÒ taòi: phoÌng 1506, toÌa nhaÌ C2, khu ðô thiò mõìi MyÞ ðiÌnh, HaÌ nôòi ( laÌ ðaòi diêòn cuÒa haÞng Caleva taòi Viêòt Nam) vaÌ ông Steve Robinson, managing director, haÞng Caleva ( chuyên saÒn xuâìt maìy ðuÌn, maìy taòo viên haòt caÒi, pellets, maìy bao film pellets, tablets quy mô thiì nghiêòm trong liÞnh výòc dýõòc phâÒm) cuÌng tham dýò hôòi trõò Propack Vietnam 2013.


Taòi triêÒn laÞm propack 2013 naÌy chuìng tôi không thâìy nhaÌ cung câìp naÌo chuyên vêÌ saÒn xuâìt thiêìt biò maìy ðuÌn, maìy taòo viên haòt caÒi, maìy bao film pellets, thuôìc viên quy mô thiì nghiêòm trong nghiên cýìu, ðaÌo taòo cuÞng nhý saÒn xuâìt nhý haÞng Caleva chuìng tôi. ViÌ vâòy nêìu baòn ðang sôìng vaÌ laÌm viêòc taòi Viêòt Nam nêìu coì nhu câÌu vêÌ thiêìt biò cuÒa haÞng chuìng tôi cung câìp xin vui loÌng liên hêò tõìi công ty ðaòi diêòn cuÒa chuìng tôi taòi Viêòt Nam_Công ty côÒ phâÌn vâòt tý vaÌ thiêìt biò ATI coì truò sõÒ taòi: phoÌng 1506, toÌa nhaÌ C2, khu ðô thiò mõìi MyÞ ðiÌnh, HaÌ nôòi.
Tel: 0462872389; Fax: 0462871927; email: atijsc@viettel.vn; vietnq@atilab.com.vn


Býìc hiÌnh sau chuòp taòi gian haÌng cuÒa haÞng Mettler Toledo khi NguyêÞn Nhý Hýng ðang tiÌm hiêÒu caìc thiêìt biò nghiên cýìu trong công nghiêòp dýõòc phâÒm

Caleva visited the ProPack exhibition in Vietnam to consider the possibility of exhibiting next year.

By Dr Steve Robinson
5 Apr 2013 in Exhibition, Vietnam

Leave A Comment

 

 

 

Talk To Caleva